الاهی
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

الاهي غمم بار خاطر نباشد

که در غم ، مرا جان صابر نباشد

الاهي نباشد وداعي ،وگر هست

براي کسي بار آخر نباشد

به هنگام کوچ عزيزان الاهي

نگه کردن از چشم شاعر نباشد

الاهي کسي را که من دوست دارم

به دوران عمرم مسافر نباشد!