خدايان باستان


1-زئوس:خداي خدايان.
او خداي آسمان و حاکم Olympian بود او قدرت پدرش Cronus را بر انداخت
او بعد با برادرانش Poseidonو Hades بر سر حاکميت جنگ کرد و بر آنها پيروز شد و حاکم اعلي خدايان شد. او حاکم اسمان و خداي بارن است
سلاح او آذرخش است که بر کساني که او را رنجانده باشند فرود ميايد
او با Hera ازدواج کرد ولي بخاطر عشقبازي هاي زيادش معروف بود او همينطور مسيول کساني که دروغ ميگفتند و يا سوگند ميشکستند بود
او همچنين خداي قضاوت و بخشش است و حمايت کننده صعيفان و تنبيه کننده ي ظالمان
در مورد ازدواجهاي او
زيوس قدرت فوق العاده اي در مقابل زنها داشت و همچنين قدرت او بعنوان خداي والا مقاومت در برابر او را سخت ميکرد. قبل از ازدواج با هرا او با Metis و بعد با Themis ازدواج کرد
او علاقه به Demeter داشت ولي موفق نشد چون Demeter مقاومت کرد. همسر سوم او Mnemosyne بود و قبل از ازدواج با Leto بود رابطه هاي او بعد از ازدواج با هرا
Europa
Io
Semele
Ganymede
Callisto
Leto

/ 0 نظر / 6 بازدید