خرداد (هروتات):

در اوستا آمده کسی که به خرداد امشا سپند پناه برد بیماری ها و آلودگی ها از او دور می شوند . خرداد در دیدگاه معنوی نمودار کمال و بالندگی و رسایی و خرمی و شکوفایی و درستی جسمانی و روانی است . و به نگهبانی آبهای زمین گمارده می شود . هدیه این امشا سپند به مردم ثروت و رمه و چهار پایان بسیار می باشد .

مبارزه ی شیر با گاو نر (خیر و شر )

آدمی بی اختیار دو جناح مبارز شیر و گاو را ، که به فراوانی در تخت جمشید ، حتی در سر ستون های آپادانا ، یعنی مهمترین بنای حکومتی دیده می شود ، به یادمی آورد . این برداشت و پرداخت در زیر پایی دیگر نیز دیده می شود ، که فراش باشی شاه در ردیف بالایی نگاره های آپادانا پشت سر شاه بر کول گرفته تا کار سوار شدن بر اسب برای شاه آسان تر شود.

هور تات (خرداد) و امرتات (مرداد) کمال و بی مرگی

چون این دو موجود مادینه همیشه با هم ذکر می شوند با هم بحث میشوند . خرداد به معنی تمامیت و پری است .

مظهری از مفهوم نجات برای بشریت مرداد به معنی بی مرگی تجلی رستگاری است این دو با آب و گیاه ارتباط دارند و هدایای آنان به مردم ثروت و چهار پایان است .

هماوردان آنها گرسنگی و تشنگی اند . در خرداد یشت که دارای 11 بند است آمده :

اورا مزدا به زرتشت می گوید امشا سپند خرداد را بیافریدیم تا به واسطه ی وی به مردم نعمت و برکت بخشیده شود و ستاینده اش چنان باشد که همه ی امشاسپندان را ستوده باشد .

کسی که به امشا سپندان و به ویژه خرداد پناه برد و نامش را یاد کند بیماری ها و آلودگی ها ی ازنسو از وی دور شود و از ابتلا به بیماری ها ی هشی ، بشی سئنی و بوجی مصون و محفوظ ماند .

اهورا مزدا به زرتشت می گوید دعای ویژه ی دور کردن بلایا و ایمنی از بیماریها را فقط به خودی ها باید آموخت زرتشت پرسید :

ای آفریننده ی جهان هستی چه کسی زمین را بیشتر شادمان کند؟

اهورا مزدا گفت : ای اسپنتمان زرتشت کسی که بیشتر کشت کتد و بیشتر بکارد و گیاهان بیشتر برویاند آب در آورد و زمین را بیشتر سیراب کند .

در ادبیات مزد یسنا دو پرستار آب و گیاه (خرداد و امر داد ) در جهان خاکی انس و الفتی دیرینه دارند یکی به پاسبانی آب روان دل می بندد و دیگری رویش و بالش گیاهان را می پاید . خرداد از دید گاه معنوی نمودار کمال و بالندگی و رسایی و خرمی و شکوفایی و درستی جسمانی و روانی است و در جهان مادی پرستاری آبها بر عهده ی او می باشد .

در ادبیات مزد یسنا با لحنی شاعرانه و زیبا . خرداد پنجمین امشا سپند ، از سوی آفریننده ی جهان به نگهبانی آبهای زمین گمارده می شود .

هروتات یا خرداد به معنی رسایی و سلامتی است و و اهو را مزدا این نعمت را به واسطه ی هروتات به آفریدگان خود عنایت کرده تا هر نقصی کامل شود و این سلامتی و کمال نه تنها برای جسم است بلکه سلامتی روح هم به همان اندازه اهمیت دارد .

این ماه غالباً با امشا سپند امر داد یکجا در اوستا یاد شده است . خرداد مفهوم نجات برای افراد بشر است هدایای این امشا سپند ثروت و رمه چهار پایان است به گونه ای که همراه مرداد نماینده ی آرمانهای نیرو مندی سر چشمه ی زندگی و رویش هستند .

هماوردان خاص آنان گرسنگی و تشنگی اند .

اشو زرتشت در خو رداد روز (6 فروردین ) زاده شده است .

/ 0 نظر / 6 بازدید