جای خالی عشق

قابله ها آگاهند

كه زاده شدن آسان نيست

كفن ها گواهند

كه مردن حقيقتي است

و زيستن امّا

آزمونيست جان فرسا !

د رميانه ي راه

از چه اين سان سر گردان

چو نان اصواتي ميان ستارگان در سفريم ؟

كدامين كرانه را مي جوييم ؟

آيا بر جاي خالي عشق ديده وريم ؟

(شعر از : مايا آنجلو )

/ 0 نظر / 5 بازدید