لوح حقوق بشر کوروش کبيرشاهنشاه ايران

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران ، بابل و کشورهای چهارگانه را بر سر گذاشته ام اعلام می کنم که :

تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان می کند کیش و باور های مردمانی را که من پادشاه آن ها هستم گرامی بدارم و نگذارم که فرمان روایان و زیر دستان من کیش و ایین و دین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آن ها را بیازارانند . من امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده ، هرگز فرمان روایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم ، در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به پادشاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و هرگاه نخواهد پادشاه ایران و کشور های چهار گانه ، هستم نخواهم گذاشت که کسی بر دیگری ستم کند ، و اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از او دفاع خواهم کرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستم کاران را به کیفر خواهم رساند ، من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت کسی مال و اموال دیگری را با زور یا روش نادرست دیگری ، بدون ارزش واقعی از او بگیرد ، من اعلام می کنم که هرکس آزاد است هر دین و آیینی را که میل دارد برگزیند و در هر کجا که می خواست سکونت گزیند و به هرگونه که معتقد است عبادت کند و معتقدات خود را به جای آورد وو هر کسب و کاری را که می خواهد انتخاب نماید تنها به شرطی که حق کسی را پایمال نکند و زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد ، من اعلام می کنم که هرکس پاسخگوی اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به انگیزه ی اینکه یکی از بستگانش خلاف کرده است مجازات کرد و اگر کسی از دودمان یا خانواده ای خلاف کرد تنها همان کس به کیفر برسد و با دیگران کاری نیست تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را به نام برده و کنیز یا نام های دیگر بفروشند و این رسم زندگی باید از گیتی رخت بر بندد . از مزدا می خواهم مرا در تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و ممالک چهارگانه گرفته ام پیروز گرداند .

/ 1 نظر / 5 بازدید
داود

پيام متن بسيار جالب و داراي عمق زيادي مباشد و احتيا ج به درك درست متن ميباشد