اردیبهشت (اشه و هشیتا):

در اوستا تعبیر به بهترین راستی و درستی می شود .اردیبهشت زیباترین امشا سپند (فروزه اهورا مزدا ) است که در برابر نا راستی قرار می گیرد و نماینده قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان است .آنها که راستی (اشه ) را نمی شناسند به بهشت (و هیشت )

اهورا مزدا وارد نمی شوند .نظم دوزخ را هم اشه و هشیتا بر قرار می کند .

تصویری از سربازان نیزه به دست سپاه جاویدان

از آنجا که هدف از ساخت تخت جمشید نمایش عظمت و شکوه شاهنشاهی پارس بود لذا داریوش دستور داد که در سمت راست پلکان نقوش مربوط به قدرت نظامی حکومت وی اجرا شود .کار اغاز شد و صحنه ای زیبا و پر شکوه از نمایندگان مختلف قوای نظامی

ایران بر سینه سنگ ثبت شد. لباس کلیه این افراد در واقع نمایانگر بدنه اصلی سپاهان ایران است. پوشاک این افراد حاضر در این صحنه ها یا پارسی است و یا مادی و قسمتی از سربازان نیز عیلامی - شوشی - هستند و این از سر بند آنها مشخص می شود .

اشه (اردیبهشت ) راستی

اردیبهشت زیباترین امشا سپند است و نماینده ی قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان است شخص مؤ من اشون یعنی پیرو اشه نامیده می شود آنهایی که اشه را نمی شناسند از بهشت محرومند اشه نظم را روی زمین حفظ می کند زیرا بیماری و مرگ را سر کوب

می کند اشه حتی نظم دوزخ را هم نگاه می دارد و مراقبت می کند تا دیوان بد کاران را بیشتر از حقشان تنبیه نکند و هماورد اصلی او ایندره (سرکشی ) است که روح ارتداد در انسان است و نظم را از انسان دور می کند .

اشه به معنی تقدس و هشتا به معنی بهترین و والاترین و کاملترین گرامی از زوایات اوستا چنین استنباط میشود که حفظ مقام ، بهترین تقدس و نظم کامل در میان مخلوقات به این امشا سپند سپرده شده است کسب رضایت این امشا سپند بر هر انسانی واجب است به طوری که به هر انسانی توصیه و تلقین شده که هر کس خشنود این است که سپند مقرب اهورا مزدا را به جا نیاورد در جهان کوچک و خرد و بی مقدار و در آخرت شرمسار و محروم از بهشت خواهد بود و این تأکید برای آن است که هر یک از ما بکوشیم به آن نظم الهی برسیم که شایسته ی ماست .

در تعالیم زرتشت آمده که: هر کسی نتواند با پیکری آلوده در صف پاکان و روحانیون داخل شود و بدون اشویی که تقدس و پاکی صوری و معنوی است و بدون انتظام اساس عالم بر پایه نیکداری قائم و ثابت نماند .

سومین یشت اوستا به نام اشه نامزد شده و مطالب آن یاد آور حماسه رنج انسان در برابر آزار اهریمن و یاران بد دل اوست .

او در زمین نگهبان آتش های فروزان است .

به موجب یزدان شناسی اوستایی اردیبهشت برای بر انداختن خباثت و مظاهر پلیدی در جهان راستی مأمور است و اهورا مزدا به او کمک می کند تا بیماران را با گیاهان شفا بخش بهبود دهد و مردم بی ادب را با ادب کند و آشوب را دور کند .

اردیبهشت آتش را وسیلهء آزمون قرار می دهد تا پلیدان را از پاکان بشناسد .

کما اینکه در اسطوره ی سیوش پاکدامن را مدد رساند تا از آتش گذر کند و آتش را براو گلستان کرد .

اردیبهشت در عالم روحانی نماینده ی صفت راستی و تقدس اهورا مزدا است .

روز سوم اردیبهشت ماه جشن اردیبهشت گان را بر پا می داشتند .

اردیبهشت زیباترین امشا سپند است زرتشتیان نماز اشه و هشیتا را بر پا می کنند تاشاید به بهشت پر از سعادت او وارد شوند .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید